potomek.pl

Potomek.pl – strona parentingowa, lifestyle.

Parenting

Przemoc – ochrona dzieci w sytuacji przemocy

„Dobro dziecka” oznacza kompleks wartości o charakterze materialnym i niematerialnym niezbędnym do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz należytego przygotowania do udziału w życiu społecznym i pracy odpowiednio do uzdolnień.

Przemoc wobec dziecka

W przypadku, gdy zaistnieją jakiekolwiek podejrzenia o deprawacje dziecka (przemoc wobec dziecka), wskazujące na nieprawidłowości w wykonaniu władzy rodzicielskiej, sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego bada i ocenia, czy dobro dziecka zostało naruszone lub zagrożone. Ingerencja w takich sytuacjach prowadzi do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Do zagrożeń dobra dziecka może dojść na skutek przyczyn zawinionych lub niezawinionych (choroba, niezaradność życiowa).

W udowodnionych sytuacjach zaniedbania dziecka sąd może zarządzić umieszczenie dziecka w instytucji sprawującej częściową opiekę, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wiele rozwiązań

Ochrona dziecka przed wszelkiego rodzaju nadużyciami i przemocą ze strony rodziców jest więc widoczna w wielu rozwiązaniach polskiego systemu prawnego, który respektuje założenia międzynarodowych instrumentów ochrony praw dziecka, tj, Konwencji o Prawach Dziecka, uściśla i uszczegóławia gwarancję praw, zgodnie ze statusem dziecka w naszym kraju.

Najskuteczniejszej pomocy udzielają te ośrodki (pracownicy), którzy rozumieją, że przemoc w rodzinie ma źródło zarówno w czynnikach społeczno-kulturowych, jaki i indywidualnych, ale można pomóc rodzinie w uzyskaniu wsparcia, opieki medycznej lub psychologicznej, lepszego mieszkania, a także stosując oddziaływania wychowawcze – poprawić samoocenę dziecka i rodziny, znając ich specyficzne możliwości, potrzeby i aspiracje.

Mimo wielu korzystnych rozwiązań na rzecz dziecka i rodziny dysfunkcjonalnej ochrona dziecka nadal wymaga dalszych usprawnień np skrócenie czasu procedur sądowych, czy wskazania wiodącej instytucji odpowiedzialnej za pomoc i terapię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *